Junji Shiotsu


日本語 | ENGLISH


PORTFOLIO


YUKARI

The Tower of Babel

Hi-Fi

Retina

ukiyo

HAMON * photo : ukiyo (art work)

sublimation photo : ukiyo (art work)

mirage * * * * photo : ukiyo (art work)

duality * photo : ukiyo (art work)

flowering time photo : ukiyo (art work)

a puppet show photo : ukiyo (art work)

internal map photo : ukiyo (art work)